Samty Co., Ltd.

Tập đoàn Samty là tập đoàn bất động sản đa ngành, hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản, thu mua đất, quy hoạch phát triển, xây dựng căn hộ cho thuê; môi giới bất động sản; tư vấn, quản lý, thu mua bất động sản; tư vấn, quản lý quỹ như Quỹ đầu tư tín thác bất động sản.