Đầu tư vào công ty bất động sản chưa niêm yết tại Việt Nam thông qua quỹ (Giám sát)

Samty đã đầu tư vào các nhà phát triển lớn tại Việt Nam thông qua quỹ do ACA Investments Pte Ltd (“ACA”) quản lý. Phát triển đô thị quy mô lớn tại Thành phố Thủ Đức (Quận 2 cũ), Thành phố Hồ Chí Minh.

Scroll to Top