Đầu tư vào công ty BĐS niêm yết của Việt Nam thông qua quỹ đầu tư (Đầu tư)

SAI đã đầu tư vào CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN PHÁT ĐẠT (“PDR”) vào năm 2019 thông qua quỹ bất động sản ACA Investments Pte Ltd (“ACA”) và hoàn vốn thành công vào năm 2021. Trong thời gian này, PDR đã phát triển vượt bậc và nâng cao uy tín trên thị trường.
Để củng cố và phát triển hơn nữa mối quan hệ giữa hai công ty, trong tương lai chúng tôi sẽ tiếp tục thảo luận với mục tiêu hướng tới liên minh kinh doanh để có thể cùng hợp tác kinh doanh.

Scroll to Top